Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Acte necesare pentru eliberarea permisului de port-armă (Registrul National al Armelor)

31 Ianuarie 2014

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetățenii români sau străinii cu domiciliul ori reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:
a. cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
b. actul de identitate al solicitantului, original și copie;
c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, purta și folosi arme și muniții letale, și este apt să dețină astfel de arme și muniții;
d. certificat de cazier judiciar;
e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;
f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și copie;
g. două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
h. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare;
i. abrogat;
j. carnetul de membru vânător, în original și copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizație vânătorească legal constituită, afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România - pentru arme lungi cu destinația - vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii acesteia;
k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenția Națională pentru Sport sau legitimație de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, în original și copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;
l. adeverință care atestă, în cazul cetățeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit.a) și b) din Legea 295/2004, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare și pază în scopul portului și folosirii acesteia.


În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat și cu bilă de cauciuc, cetățeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, își are reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

a. cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală
b. actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții, și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;
d. certificat de cazier judiciar;
e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;
f. două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
g. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare; aceleași ca pentru armele letale

- Termenul de eliberare al autorizației de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizației este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeași perioadă ;
- Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăți muniție;
- Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecționar de arme român face invitație.

Sursa:
www.politiaromana.ro