Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Curs instructor tragere

CURS PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

Instructorul în poligonul de tragere este persoana care a dobândit, în condiţiile legii, atestatul pentru această calificare şi care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate. Atestatul de instructor în poligonul de tragere se eliberează la cerere de către structurile specializate la nivel naţional şi teritorial ale Poliţiei Române, depunând la aceste structuri un dosar care trebuie să cuprindă, printre alte documente şi certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv obţinut în urma absolvirii cursului de instructor în poligonul de tragere.

Cui îi este destinat acest curs? Pot urma cursul de formare profesională pentru calificarea "instructor în poligonul de tragere" persoanele care au împlinit vârsta de 21 ani, sunt absolvente de studii liceale şi îndeplinesc următoarele condiţii:

 • nu au fost condamnate prin hotărâre judecătoreacă rămasă definitivă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;
 • sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic.

Certificat de absolvire curs: ZIP ESCORT S.R.L. este persoană juridică autorizată ca furnizor de formare profesională, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a obţinut dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de formare profesională pentru calificarea "instructor în poligonul de tragere", eliberând absolvenţilor certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv aferent.

Cursurile includ atât un model teoretic de pregătire, cât și practic și vor fi finalizate cu examen de absolvire în urma căruia cursanții vor primi un Certificat de Absolvire al Cursului conform HG 130/ 2005.

Ulterior obținerii acestui act, se vor putea înscrie pentru obținerea Atestatului de Instructor la Serviciul Arme din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.

Durata:  Durata pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursului, este de 720 de ore, din care 240 ore de pregătire teoretică şi 480 ore de pregătire practică.

Documente necesare înscrierii:
Solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, următoarele documente:

 • actul de identitate, în original şi în copie;
 • actul de studii, în original şi în copie;
 • certificatul medical în original şi în copie;
 • aviz psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
 • cazierul judiciar.

 

În ce constă acest curs?
Planul de pregătire constă în instruirea cursanţilor în cadrul următoarelor module înscrise în standadul ocupațional:

 1. Legislaţia privind regimul armelor şi al muniţiilor şi uzul de armă;
 2. Proceduri de acordare a primului ajutor în diferite situaţii;
 3. Cunoaşterea părţilor componente, a modului de funcţionare şi utilizare a armelor şi muniţiilor, precum şi a elementelor de balistică;
 4. Executarea şi supravegherea activităţilor în poligon, mânuirea armelor şi muniţiilor şi utilizarea echipamentelor de protecţie;
 5. Metodologia instruirii persoanelor fizice pentru excutarea tragerilor în poligon;
 6. Metode de evaluare şi de lucru în echipă în poligonul de tragere.

Persoanele care au frecventat în proporţie de cel puţin 90% cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii din care face parte şi un reprezentant al Inspectoratului Județean  Poliţie în raza căruia furnizorul de formare profesională îşi are sediul.

Organizatorul cursului are obligaţia de a asigura condiţiile tehnice şi materiale pentru desfăşurarea examenului şi de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 10 zile înainte.

Examenul constă din susţinerea a două probe, după cum urmează:

a) proba teoretică, care presupune un set de întrebări prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor din toate domeniile abordate în cadrul cursului;

b) proba practică, care presupune o şedinţă de tragere în poligon, prin care se verifică deprinderile privind folosirea armamentului şi a muniţiei, a echipamentelor de protecţie individuală, pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacţia personală la declanşarea focului, modul de asigurare a armei, precum şi deprinderile personale şi modul de acţiune în situaţii care necesită atât acordarea primului ajutor, dar şi intervenția temenică în caz de incendiu.

Persoana care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în aceleaşi condiţii, în termen de cel mult 12 luni, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.

Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire la ce de-al doilea termen,  poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condiţiile menţionate.